Obchodní podmínky

I.
Tyto podmínky upravují vztahy mezi internetovým obchodem na adrese Undies-online.com (Spider Logistics, s.r.o. , ICO: 06080154, Križovnick á 86/6 , 110 00 Praha 1, dále jen „Prodávající“) a Vámi, pokud se rozhodnete pro spodni pradlo od nás a pokud nejste právnická osoba ani nenakupujete v rámci své podnikatelské činnosti („Kupující“).
II.
Jako Kupující uzavíráte kupní smlouvu vložením zboží do košíku, zvolením velikosti, způsobu platby a dopravy a závazným potvrzením objednávky a to s výhradou vyčerpání zásob konkrétního zboží. Kupující může svou objednávku měnit či rušit kdykoli před jejím závazným odesláním. Kupující obdrží po odeslání objednávky automatické e-mailové potvrzení. Veškerá prezentace zboží umístěná na internetové adrese Undies-online.com je informativního charakteru a Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
Pokud by se bohužel zboží vyprodalo krátce před odesláním Vaší objednávky a nebylo aktuálně dostupné, Prodávající se zavazuje kontaktovat Kupujícího co nejdříve v obvyklou dobu s nabídkou vrácení celé zaplacené částky a informací zda a dokdy je schopen vybrané zboží zajistit. Kupující se sám rozhodne buď pro vrácení celé zaplacené částky, nebo náhradní řešení.
Kupní smlouva se uzavírá podle těchto obchodních podmínek, v českém jazyce. Kupní smlouva se řídí výhradně právem České republiky a případné spory z kupní smlouvy budou řešeny obecnými soudy České republiky. Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu či uvedenou kupujícím v objednávce.
Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží. Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží Kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
III.
TABULKA SE ZPŮSOBY DODÁNÍ A CENOU ZA DODÁNÍ
Je-li Prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené Kupujícím v objednávce, je Kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
IV.
Na všechno zboží zakoupené na Undies-online.com poskytuje Prodávající záruční lhůtu 24 měsíců. Za vadu zboží nelze považovat změnu (vlastnosti) zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho opotřebení, nesprávného používání, nedostatečné nebo nevhodné údržby, v důsledku přirozených změn materiálů, z nichž je zboží vyrobeno, v důsledku jakéhokoliv poškození kupujícím či třetí osobou nebo jiného nesprávného zásahu.
Zboží v neotevřeném hygienickém obalu má kupující právo vrátit do čtrnácti dní ode dne převzetí zboží (Kupující musí v uvedené lhůtě zboží odeslat na níže uvedenou adresu). V takovém případě Prodávající vrátí cenu zboží včetně poplatku za cenově nejvýhodnější způsob dodání.
Takovéto odstoupení od smlouvy, je možné snadným odesláním vraceného zboží na adresu Spider Logistics, s.r.o. , Križovnick á 86/6 , 110 00 Praha 1,  spolu s vyplněným formulářem, který je přílohou kupní smlouvy a který je ke stažení ZDE. Reklamaci lze uplatnit odesláním zboží na výše uvedenou adresu v reklamační lhůtě spolu s kopií dokladu o zakoupení a vylíčením podstaty reklamace. Kupující je povinen předložit reklamované zboží vyčištěné, zbavené všech nečistot a hygienicky nezávadné. Prodávající je oprávněn odmítnout převzít k reklamačnímu řízení zboží, které nebude splňovat výše uvedené s odvoláním na důvody ochrany zdraví.
Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (především neporušené balení). Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku Kupující od poskytovatele poštovních služeb převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu poskytovatele poštovních služeb. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je Kupující povinen bez zbytečného odkladu hlásit na e-mailové adrese info@undies-online.com
V.
Osobní údaje poskytnuté kupujícím uchováváme v souladu se zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v aktuálním znění a zákonem 89/2012 Sb., občanský zákoník, v aktuálním znění.
Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo. Zároveň souhlasí i s tím, aby byly v míře nezbytné účelu vyřízení objednávky poskytnuty poskytovateli poštovních a bankovních služeb.
Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající si vyhrazuje právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.
VI.
Ustanovení obchodních podmínek může Prodávající kdykoli měnit. Případné změny nemají vliv na práva a povinnosti vzniklé za účinnosti staršího změní.
VII.
Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
VIII.
Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
IX.
Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1. června 2016.

 

Undies-Online.com
Undies-Online.com